KOGGENLAND - Het college is trots dat zij een positieve begroting 2023 kan aanbieden en daarbij de ambities uit het college uitvoeringsprogramma kan uitvoeren. Dit ondanks de onzekere tijden waarin we op dit moment leven. Daarbij blijft sprake van een stabiele financiële positie van de gemeente Koggenland. Het college van de gemeente Koggenland presenteert de raad dan ook een sluitende begroting, mét inachtneming van de lokale lastendruk. Om extra financiële gevolgen voor inwoners in tijden van hoge inflatie minimaal te laten zijn, is besloten om de verhoging van de OZB te beperken. De verhoging is 5% in plaats van het consumentprijsindex van 9,9%.

Het college geeft via de begroting 2023 invulling aan de wensen vanuit het coalitieakkoord en het college uitvoeringsprogramma. Wethouder Krijnen: ‘Gemeente Koggenland kan volgend jaar aan de slag met het realiseren van veel ambities op het gebied van dienstverlening, sociale netwerken in dorpen versterken, veiligheid, verkeer, wonen en duurzaamheid. Ik ben erg blij dat we dit kunnen doen, met een sluitende begroting en een beperkte extra financiële last voor onze inwoners als resultaat. Met de overdracht wegen meegeteld betaalt een huishouden met een WOZ waarde van €300.000,- in 2023 slechts € 10,- netto meer OZB.’

Ontwikkelingen
Versnelling van woningbouw, de aanpak van energiearmoede, verbeteren van de verkeersveiligheid en het optimaliseren van de dienstverlening hebben prioriteit. Samen met ondernemers werken aan veiligheid, bereikbaarheid en verduurzaming van bedrijventerreinen staat hoog op de agenda. Evenals het verbeteren van de integrale samenwerking tussen zorgmedewerkers, jongerenwerk, vakgebied Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Boa’s. De gemeente richt hiervoor een gemeentelijk contact centrum in waar veel vragen van inwoners direct beantwoord kunnen worden en investeert in capaciteit voor zichtbaarheid in dorpen door het uitbreiden van het aantal Boa’s en gebiedsregisseurs. De bouw van woningen in de projecten Tuindersweijde 1 in Obdam en Lijsbeth Tijs in Berkhout start en de voorbereiding voor de realisatie van een fors aantal flexwoningen ook. Het gemeentelijk woningbedrijf zal daarnaast het aantal gemeentelijke huurwoningen uitbreiden en verduurzaamt bestaande huurwoningen.

Samen

De stijgende energieprijzen brengen veel mensen in financiële problemen, ook in Koggenland. Het college heeft hier oog voor en helpt met het isolatieprogramma kwetsbare huishoudens op een laagdrempelige manier met concrete hulp en advies. In 2023 zal uitvoering gegeven worden aan de transitievisie warmte, waarbij gestart wordt in Avenhorn-Zuid. Koggenland geeft veel ruimte voor participatie. Doe-team initiatieven krijgen een meer structurele verankering in de organisatie, er komt een uitbreiding van het aantal gebiedsregisseurs en op sociaal gebied vormen ontmoetingen en ontmoetingsplekken het uitgangspunt om netwerken en de sociale samenhang in dorpen te versterken. Met als doel een inclusief Koggenland waar iedereen een leven lang mee kan doen.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Op 1 januari 2023 draagt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar wegen over aan de gemeente. Dit heeft geen gevolgen voor de totale lasten van de inwoner, maar de verdeling van de lasten wijzigt wel. De gemeente zal om de kosten van het onderhoud te bekostigen zelf belasting heffen via een aanpassing van de onroerendezaakbelastingen (OZB). Omdat inwoners geen aanslag Wegenheffing meer ontvangen van het Hoogheemraadschap, betekent dit voor een eigenaar van een gemiddelde woning dat zij niet méér OZB gaan betalen door de overdracht wegen. Wel stijgt de aanslag vanwege de prijsindex (CPI):

Begroting inzien
De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 7 november. Als de raad instemt met de aangeboden begroting, geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan de daarin genoemde activiteiten en ambities. De volledige begroting 2023 is in te zien via of https://www.koggenland.nl/begrotingen en https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2022/07-november/20:00