DE GOORN - In verband met de beperkende maatregelen rond het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen. Toch zullen er besluiten moeten worden genomen. De voorbereidingen op de besluiten vinden zoveel mogelijk plaats via de digitale weg. De besluiten zelf vinden binnen de wettelijke mogelijkheden plaats, met inachtneming van de geldende beperkende maatregelen en in het belang van ieders gezondheid.


Op dinsdag 21 april 2020 neemt de gemeenteraad van Koggenland op unieke wijze besluiten. De vergadering duurt maar kort en kunt u vanuit huis meemaken omdat deze op de gebruikelijke wijze wordt uitgezonden. Kijk ook naar de korte raadsvergadering de avond ervoor (20 april). Want de kracht van deze vergaderingen schuilt in de combinatie!

Raad neemt op 21 april 2020 op unieke wijze besluiten
De wet schrijft voor dat de raad fysiek bijeen moet komen om geldige besluiten te kunnen nemen. En daar komt nog iets bij: een meerderheid van de raadsleden moet aanwezig zijn. Het zogenoemde ‘quorum’. In Koggenland komt dat neer op tien raadsleden, want onze raad telt negentien leden. Bij minder dan tien raadsleden, kan de vergadering niet worden geopend. In deze tijd van de coronacrisis is het niet wenselijk dat gemeenteraden bijeen komen. Besluiten nemen kan dus niet, zou je denken. De wet heeft toch een mogelijkheid om besluiten te nemen, een zeldzame procedure. Maar daar zijn wel twee raadsvergaderingen voor nodig.

1e raadsvergadering: 20 april 2020
Op 20 april 2020 zullen de burgemeester (voorzitter van de raad) en de griffier (eerste adviseur van de raad) aanwezig zijn in de raadzaal. De burgemeester zal om 20.00 uur constateren dat hij de raadsvergadering niet kan openen. Het quorum van tien raadsleden wordt – nu raadsleden niet bij elkaar mogen komen- niet gehaald. Juist dáárom kan een nieuwe vergadering worden uitgeschreven op een later tijdstip. Dit zal de burgemeester dan ook direct doen. Voor deze volgende raadsvergadering is de aanwezigheid van één raadslid voldoende!

2e raadsvergadering: 21 april 2020
Op 21 april 2020 zullen opnieuw de burgemeester en de griffier aanwezig zijn in de raadzaal. Dit keer zal er ook één raadslid aanwezig zijn, zoals de procedure vereist. Raadslid mevrouw Van Leijen-Spaansen neemt namens de raad deze taak op zich. De keuze voor mevrouw Van Leijen- Spaansen is geen toevallige, zij is het langstzittende raadslid. Zij kan op 21 april 2020 besluiten nemen over alle onderwerpen die door de agendacommissie op de agenda van 20 april 2020 stonden. Dit zijn overigens allemaal hamerstukken, ofwel raadsbesluiten waar alle fracties vooraf hebben aangegeven akkoord te zijn met het voorstel.

Volg de bijzondere raadsvergaderingen live
Beide unieke raadsvergaderingen zijn live te volgen via raad.koggenland.nl. en starten maandag 20 april en dinsdag 21 april om 20.00 uur. In verband met de geldende coronamaatregelen bent u helaas niet welkom op de publieke tribune.

Digitale raadsvergaderingen
Het is niet bekend wanneer de raad weer fysiek bijeen kan komen. De Eerste Kamer heeft op 7 april 2020 een tijdelijke spoedwet digitale besluitvorming aangenomen. Dit vergt wel de nodige technische aanpassingen. De voorwaarde voor digitale besluitvorming is onder andere dat de vergadering goed te volgen is voor de inwoners. In hoeverre Koggenland kiest voor digitale besluitvorming is mede afhankelijk van de maatregelen die eind april bekend gemaakt worden.

De agendacommissie vergadert weer op 11 mei. Daarna hoop de raad meer duidelijkheid te kunnen geven via de website.