DE GOORN - De gemeente Koggenland wil meer bekendheid geven aan de mogelijkheid om met meerdere generaties een woning te delen. Uit participatieonderzoek van de gemeente is gebleken dat een groot deel van de inwoners van Koggenland ruimere regels wenst voor mantelzorg- en generatiewoningen. De gemeente wijst op de mogelijkheden die er binnen de huidige regels al zijn.

Generatiewonen

Bij generatiewonen is sprake van het samenwonen van één of meer generaties op één adres in één bestaande woning en/of in één bijbehorend bouwwerk op hetzelfde perceel. Onder deze generaties wordt verstaan: (over)grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zussen.

Vergunningsvrij mogelijk

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners die in familieverband willen wonen, maar waar mogelijk sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan. Wanneer sprake is van mantelzorg, intensieve zorg of ondersteuning waarvan de behoefte kan worden aangetoond met een verklaring van huisarts, is generatiewonen vergunningsvrij mogelijk. Ook in situaties waar deze zorgbehoefte er niet is, wil de gemeente haar inwoners de mogelijkheid bieden om met twee of meer generaties onder één dak te wonen, door de mogelijkheden van een generatiewoning te onderzoeken.

Regels

Om het (tijdelijk) afwijken van bestemmingsplannen mogelijk te maken, is een ‘kleine buitenplanse omgevingsvergunning’ nodig. Dat wordt ook wel een ‘kruimelgeval’ genoemd. Voor het beoordelen van deze aanvragen hanteert de gemeente Koggenland een aantal regels die hieronder worden beschreven. Eén bestaande woning en/of één daarbij behorend bouwwerk mag worden gebruikt ten behoeve van het samenwonen van generaties, mits:

  1. de woning niet bouwkundig wordt gesplitst;
  2. de samenwonende generaties daadwerkelijk hun hoofdverblijf (ook volgens de Basisregistratie Personen) op het desbetreffende adres hebben;
  3. het karakter van de bestaande woning als hoofdgebouw behouden blijft;
  4. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als verblijfsruimte in overeenstemming is met het bepaalde in het geldende Bouwbesluit;
  5. geen extra huisnummer(s)/postadres(sen) worden toegestaan;
  6. er geen extra in-/uitrit als ontsluiting naar het perceel wordt gerealiseerd;
  7. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
  8. er op het perceel niet meer dan één extra woonsituatie t.b.v. het generatiewonen ontstaat;
  9. de situatie niet leidt tot ongewenste stedenbouwkundige situaties en onaanvaardbare situaties voor omwonenden.

Iedere aanvraag die aan de hierboven vermelde criteria voldoet, wordt door de gemeente individueel beoordeeld. De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan worden ingediend bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.koggenland.nl/generatiewonen. Geïnteresseerden die willen weten of een aanvraag voor generatiewonen kans van slagen heeft kunnen via die pagina ook een vooroverleg aanvragen. Neem voor verdere vragen contact op met de afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of mail naar bouwenenmilieu@koggenland.nl.