KOGGENLAND - Op 26 juni presenteert het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening 2022 met een positief resultaat van € 4.031.000 aan de gemeenteraad. Wethouder Bart Krijnen: ‘Met trots kijkt het college terug op het eerste jaar van de collegeperiode 2022-2026. Ik leg met plezier de jaarrekening namens het college voor aan de raad. Deze jaarrekening laat zien dat ondanks alle uitdagingen die 2022 met zich meebracht, er veel doelstellingen zijn behaald en er met het college uitvoeringsprogramma is gestart. Dit geeft energie voor de opgaven waar we voor staan en ruimte om toekomstgericht te investeren. En dat is goed nieuws voor onze inwoners en ondernemers.’

De start van 2022 was de laatste fase van de coronapandemie, de coronamaatregelen versoepelden langzaam na een harde lockdown. Begin 2022 stond ook in het teken van de start van de oorlog in Oekraïne, met nog altijd vreselijke gevolgen. Dit heeft grote impact gehad op de gemeente, er moest onder andere snel opvang gecreëerd worden voor vluchtelingen. Er volgde een energiecrisis, die hoge energieprijzen zorgden ervoor dat iedereen de verwarming omlaag draaide. Er kwam een uitkering van energiesubsidies vanuit het Rijk en verduurzamen werd nog belangrijker. Ondanks alle uitdagingen, zijn veel doelstellingen uit de begroting behaald, de jaarrekening laat dat ook zien.

Positief resultaat benutten voor toekomstgericht investeren

De gemeente mag wettelijk het positieve resultaat (een incidenteel resultaat) niet inzetten om vaste lasten (de exploitatie) te betalen. Het positieve resultaat van 2022 draagt daarom niet bij aan het sluitend krijgen van de begroting of het verlichten van structurele kosten. Het positieve rekeningresultaat geeft wél de kans om gedeeltelijk toekomstige investeringen in maatschappelijke ontwikkelingen te financieren. Investeringen in dat wat voor inwoners en ondernemers waardevol is zoals verduurzaming, recreatie, sport, cultuur en het verenigingsleven. Het college stelt de raad voor om nu het resultaat van de algemene dienst aan de algemene reserves toe te voegen. En later, bij behandeling van de perspectiefnota in juli en de begroting 2024 in het najaar zal het college een raadsvoorstel aanbieden over hoe dit resultaat van de algemene dienst te bestemmen. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld het resultaat van het Grondbedrijf aan de reserve van het Grondbedrijf toe te voegen en die van het Woningbedrijf aan de reserve Woningbedrijf.

Resultaat jaarrekening

In de jaarrekening 2022 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting 2022, het vastgestelde beleid en de in de begroting opgenomen activiteiten. De jaarrekening van de gemeente Koggenland bestaat uit de algemene dienst, het Grondbedrijf en het Woningbedrijf. De algemene dienst laat een positief resultaat zien van € 2.074.000. De jaarrekening laat een restant zien op enkele gebieden. In het gemeentefonds zijn een aantal uitkeringen ontvangen voor onder andere de energietoeslag, geld voor het invoeren van de Omgevingswet en voor coronasteun die niet helemaal gebruikt zijn. Ook is er een voordeel in het btw-compensatiefonds.
Het Grondbedrijf laat een positief resultaat van € 1.338.000 zien. Dit (incidenteel) positieve resultaat binnen het Grondbedrijf komt door een positief resultaat van de verrekening van kosten en opbrengsten van grond van Buitenplaats De Burgh in De Goorn en van Hofland in Obdam. Het resultaat van het Woningbedrijf betreft een incidenteel voordeel van € 619.000, met name veroorzaakt doordat woningen voor een hogere prijs dan de boekwaarde zijn verkocht.

Online raadplegen

De jaarrekening 2022 is vanaf 16 juni 2023 digitaal te lezen via https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2023/26-juni/20:00 .
De raadsvergadering op 26 juni waarin de jaarrekening aan de raad wordt gepresenteerd is online live te volgen via die site.