KOGGENLAND - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft toestemming gevraagd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om meer en langer gas te gaan winnen uit het Middelieveld. Dit gasveld strekt zich uit over de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Alkmaar, Dijk en Waard en Koggenland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland heeft een schriftelijke reactie gestuurd naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarin geeft het college aan dat het nut en de noodzaak van de extra gaswinning onvoldoende worden onderbouwd. Bovendien is er te weinig aandacht voor de effecten op de omgeving, zo stelt het college.


Wat zijn bijvoorbeeld de effecten op de uitstoot van stikstof en op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden? En wat zijn de gevolgen voor de leefgebieden van weidevogels? Kan worden uitgesloten dat de extra gaswinning effect heeft op vogels, marters en overige flora en fauna? Die toetsing ontbreekt, schrijft het college van b&w in de brief aan het ministerie. Wat volgens het college ook ontbreekt is een risicobeoordeling ten aanzien van de externe veiligheid. Zo wil het college onder meer weten of er maatregelen zijn genomen om de gevolgen van een zwaar ongeval voor mens en milieu te beperken.

Het college verzoekt om een betere onderbouwing en aanvullend onderzoek, voordat er door het ministerie een besluit genomen gaat worden over wel of niet goedkeuren van het gaswinningsplan. Het ministerie heeft aangegeven alle reacties mee te nemen in het nemen van een besluit en tevens een bezoek te brengen aan Middelie om met inwoners daar in gesprek te gaan. De gemeente zal dit dossier nauwgezet volgen en waar mogelijk invloed uitoefenen.

Lees hier de volledige schriftelijke reactie van de gemeente Koggenland aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.