DE GOORN - Met investeringen op belangrijke thema’s pakt het college door met de ingezette lijn vanuit het college uitvoeringsprogramma. Vanuit herwaardering van het platteland, kijkt de gemeente steeds hoe ze zich verder kan blijven ontwikkelen. Het college is trots dat zij ook voor 2024 een positieve begroting kan aanbieden en haar ambities voor Koggenland kan uitvoeren.


Bart Krijnen, wethouder financiën: ‘De wereld om ons heen vraagt van de gemeente Koggenland een inzet op verschillende thema’s. De komende jaren worden een aantal belangrijke investeringen gedaan. Het gaat goed met Koggenland, wij zijn een financieel gezonde gemeente. Daardoor kunnen wij investeren in verduurzaming, sport, recreatie, onderwijs en ons gemeentelijk woningbedrijf. Met een positieve begrotingsruimte van € 433.000 kunnen we naast de reguliere gemeentelijke taken veel van onze ambities waarmaken in 2024.’

Ontwikkelingen

Het college vindt het van belang dat jongeren en mensen die een volgende stap in hun wooncarrière willen maken, binnen de gemeente kunnen blijven. De woningbouw blijft daarom één van de grootste opgaven van het college, waaronder het verder ontwikkelen van de wijk Tuindersweijde in Obdam en het realiseren van nieuwbouwprojecten in Hensbroek, Ursem, Berkhout, Zuidermeer, Scharwoude, Spierdijk en Avenhorn. In 2024 wordt ook gestart met de realisatie van 60 flexwoningen in De Goorn. Het Gemeentelijk Woningbedrijf pakt de tweede fase van verdere verduurzaming van huurwoningen op met als doel in drie jaar tijd alle woningen met een energielabel D en E te hebben verduurzaamd.

Ook het voorzieningenniveau moet op peil gehouden worden, dit in samenhang met een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Een voorbeeld hiervan is het voorstel aan de raad, om het kruispunt Dwingel/Vijverhof aan te passen met oog voor verkeer, ambulante handel, recreatie en groen. Op het gebied van sport wordt er geïnvesteerd in het vervangen van kunstgrasvelden bij vier sportverenigingen, wordt er samen met Obdammers gekeken naar mogelijkheden voor een buitensportvoorziening én bouwt de gemeente een nieuw materialenberging bij de gymzaal in Ursem. De Omgevingswet wordt in 2024 ingevoerd en de voorbereiding voor het verduurzamen en herinrichten van het gemeentehuis start.

Initiatieven die de weerbaarheid en veerkracht van de gemeente versterken, of de leefbaarheid zoals de initiatieven van Doe-teams worden gestimuleerd. Er wordt geïnvesteerd in de veiligheid van inwoners door in te zetten op projecten voor een weerbare jeugd en de lijn van blijven verbeteren van de dienstverlening wordt doorgezet

Sterk en zelfbewust

Door deze thema’s aan te pakken benut het college de herwaardering van Koggenland als plattelandsgemeente. Een sterke en zelfbewuste gemeente tussen de steden, waar ruimte is voor wonen en bedrijvigheid. Een sterke en zelfbewuste gemeente, waar de kracht van sociale netwerken en saamhorigheid ervoor zorgt dat niemand buiten de boot valt. Een sterke en zelfbewuste gemeente, die zich realiseert dat rust, ruimte en groen altijd de belangrijkste kwaliteiten zullen zijn.

Begroting inzien

De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 6 november. Als de raad instemt met de aangeboden begroting, geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan de daarin genoemde activiteiten en ambities. De volledige begroting 2024 is in te zien via of https://www.koggenland.nl/begrotingen en https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2023/06-november/20:00/