DE GOORN - We kunnen er niet om heen. Het jaar 2020 heeft voor het grootste deel van het jaar in het teken gestaan van corona, met alle gevolgen van dien. De pandemie is tot op de dag van vandaag van grote invloed op inwoners, ondernemers en de ambtelijke organisatie. Desondanks kan de gemeente Koggenland de jaarrekening 2020 afsluiten met een positief resultaat, met name door incidentele meevallers op de exploitatie.

Op 28 juni presenteert het college de jaarrekening 2020 aan de gemeenteraad. In de jaarrekening 2020 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting 2020, het vastgestelde beleid en de in de begroting opgenomen activiteiten. Wethouder Jan Houtenbos: “Het jaar 2020 is onvoorspelbaar geweest. Ondanks de onverwachte situatie en uitdagingen die dat met zich meebracht, ligt er een jaarrekening met positief resultaat. De stabiele krachtige organisatie die de gemeente Koggenland is, heeft hieraan bijgedragen. Met een goed gevoel leg ik de jaarrekening namens het college voor aan de raad.”

Positief resultaat
De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de algemene dienst, het Grondbedrijf en het Woningbedrijf. Het Woningbedrijf is goed voor een positief resultaat van € 1.324.000. Hier is sprake van een incidentele meevaller door een hogere verkoopopbrengst van huurwoningen, dan vooraf ingeschat. Het Grondbedrijf laat een positief resultaat zien van € 991.000, doordat de raad het verantwoord achtte om tussentijds een winstneming te doen op de exploitatie van Lijsbeth Tijs. Ook een incidentele meevaller. Voor de Algemene Dienst (exploitatie) komt het resultaat uit op € 938.000. Te herleiden naar het feit dat de gemeente hogere inkomsten voor omgevingsvergunningen ontving én een teruggave van HVC wegens het beëindigen van de oude dienstverleningsovereenkomst. Binnen het programma Welzijn & Zorg is er daarnaast minder uitgegeven dan begroot aan de Jeugdzorg. We komen steeds beter in control. De gemeente Koggenland sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van ruim € 3.254.000.

Ombuigingen blijven nodig
Het is onzeker of deze meevallers zich ook in de komende jaren voordoen. Daarnaast is het niet toegestaan om eenmalige meevallers mee te rekenen om de gemeentebegroting structureel sluitend te maken. De ombuigingen, in april van dit jaar voorgelegd aan de raad, blijven dan ook zeer noodzakelijk om de meerjarige begroting structureel sluitend te houden. De uitwerking hiervan is later dit jaar terug te zien in de begroting 2022.

Online te raadplegen
De jaarrekening 2020 is voor belangstellenden digitaal te raadplegen via https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/28-juni/20:00
De raadsvergadering waarin de jaarrekening aan de raad wordt gepresenteerd is online live te volgen via die site.