DE GOORN - Ook in 2021 was corona nog volop aanwezig en had het virus grote invloed op onze samenleving. Diverse keren werden de landelijke coronamaatregelen versoepeld en weer aangescherpt. Ook in 2021 toonden inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, bestuur en organisatie hun veerkracht en zorgden samen voor het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Gemeente Koggenland sluit de jaarrekening van 2021 af met een positief resultaat van € 2.664.000,-.

Op 20 juni presenteert het college de jaarrekening 2021 aan de gemeenteraad. In de jaarrekening 2021 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting 2021, het vastgestelde beleid en de in de begroting opgenomen activiteiten. Wethouder Bart Krijnen: “We presenteren de raad een zeer solide jaarrekening. Ondanks de uitdagingen die corona in 2021 nog met zich meebracht, is onze financiële positie sterk en hebben we een gezond Woning- en Grondbedrijf. Oog hebben voor elkaar en samen resultaten boeken gingen hand in hand. De inhoud van de jaarstukken laat dat goed zien. Ik leg met veel plezier de jaarrekening namens het college voor aan de raad.”

De jaarrekening: drie onderdelen
De jaarrekening van de gemeente Koggenland bestaat uit drie onderdelen, te weten de algemene dienst, het Grondbedrijf en het Woningbedrijf. De algemene dienst, waar alle baten en lasten van de gemeente worden verantwoord, laat een positief resultaat zien van € 755.000,-. Dit is onder andere te herleiden naar het feit dat de gemeente hogere inkomsten voor bouwleges ontving. Het Grondbedrijf laat een positief resultaat van € 504.000,- zien. Het resultaat van het Woningbedrijf is een optelling van meerdere posten. De ‘overspannen’ woningmarkt draagt bij aan een hogere boekwinst op verkochte woningen dan verwacht. Het resultaat van het gemeentelijk woningbedrijf betreft een incidenteel voordeel van € 1.405.000,- .

Online te raadplegen

De jaarrekening 2021 is voor belangstellenden digitaal te raadplegen via https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2022/20-juni/19:30

De raadsvergadering waarin de jaarrekening aan de raad wordt gepresenteerd is online live te volgen via die site.